Policy

Kvalitets- och Miljöpolicy

Jokkmokks LBC skall inom sitt verksamhetsområde utgöra den ideala samarbetspartnern och detta uppnår vi genom att:

 

  •  att i all verksamhet; transport, kontor etc. verka för att ständigt öka kvaliteten samt minska de negativa miljöeffekterna.
  • att informera kunder, anställda och övriga om företagets kvalitets- och miljöpolicy och ambition inom miljöområdet.
  • att i varje beslut, på alla nivåer i företaget väga in så väl kvalitets- och miljömässiga som företagsekonomiska aspekter.
  • att uppmuntra våra leverantörer att hålla en ur vår synpunkt acceptabel kvalitets – och miljöstandard.
  • att med hänsyn till kundernas krav och de egna resurserna erbjuda kunderna kvalitativa och samtidigt så miljöanpassade transporter som möjligt.
  • att ha gällande lagstiftning som lägsta godtagbara krav i verksamheten.
  • att avsätta erforderliga ekonomiska och personella resurser för att upprätthålla och ständigt förbättra företagets kvalitets- och miljöprofil.

Trafiksäkerhetspolicy

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället.

Drogpolicy

Vi har inom Jokkmokks Lastbilcentral AB en alkohol- och drogpolicy som är dokumenterad och känd. Syftet med policyn är att undvika ohälsa, tillbud, olyckor, onödiga kostnader och att värna om en god och hälsosam arbetsmiljö. Målet är att alla anställda hos oss, tillika även personal hos anlitade entreprenörer/åkerier, ska vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen.